Protispoločenská činnosť

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len „Zákon") upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len "protispoločenská činnosť") a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Podľa tohto zákona zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov je povinný určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu (ďalej len "zodpovedná osoba"), ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa Zákona. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť podľa Zákona zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.

Todos Bratislava s.r.o. (ďalej len „Zamestnávateľ") tieto úlohy naplnil oboznámením všetkých svojich zamestnancov s požadovanými údajmi prostredníctvom interného dokumentu a súčasne zverejnením tohto oznámenia na svojom webovom sídle.

Určenou zodpovednou osobou je Ing. Miroslav Kosec, ktorý je pracovníkom controllingu u Zamestnávateľa a pre oblasť vybavovania podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z.z. je priamo podriadený štatutárnemu orgánu tzn. konateľom spoločnosti a riadi sa ich pokynmi.

Podnety zodpovednej osobe sa môžu podávať:

  • ústne do záznamu, alebo

  • elektronickou poštou prístupnou 24 hodín denne na adresu : whistleblowing@todos.sk, alebo

  • písomne na adresu: Ing. Miroslav Kosec, Todos Bratislava s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 84101 Bratislava