Ochrana osobných údajov

Poučenie - súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov

Dodávateľ (zhotoviteľ diela, poskytovateľ služieb, predávajúci ),spoločnosť:

Todos Bratislava s.r.o., so sídlom M. Sch. Trnavského 14, 84101 Bratislava, IČO: 31319823, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 2447/B;
Todos Italia s.r.o., so sídlom M. Sch. Trnavského 14,84101 Bratislava, prev. Lamačská cesta 109/A, Bratislava, IČO: 35754869, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.18056/B;
Todos Ružomberok s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, Bratislava, prev. Tatranská cesta 66, 03401 Ružomberok, IČO: 36789291, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.46377/B;
Todos Žilina s.r.o., so sídlom Kragujevská 1, 01001 Žilina, IČO:31575790, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.820/L;
Todos Exclusive s.r.o., Brusnicová 12316/20, 83101 Bratislava, IČO: 46005731, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.70255/B,

člen skupiny spoločností „Todos", je na účely zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 84/2014 Z.z., úplné znenie - zákon č.136/2014 Z.z., (ďalej len „zákon o OOÚ") prevádzkovateľom informačných systémov na spracovanie osobných údajov ( ďalej len „Spoločnosť Todos").

Odberateľ (objednávateľ služieb, kupujúci - klient, zákazník, spotrebiteľ): - fyzická osoba je na účely Zákona o OOÚ dotknutou osobou ( ďalej len „Zákazník").

Zákazník v súlade so zákonom o OOÚ udeľuje súhlas Spoločnosti Todos na spracovanie a využívanie osobných údajov v informačných systémoch (ďalej len „IS") zákazníkov servisu vozidiel a predaja náhradných dielcov a doplnkov, predaja nových motorových vozidiel, predaja alebo kúpy ojazdených vozidiel, marketingu servisu a predaja vozidiel, v nevyhnutnom rozsahu údajov - meno, priezvisko, titul, adresa, osobného/firemného telefónneho čísla, e-mailovej adresy, značky, typu, VIN a technických parametrov vozidla, za účelom a pre potreby:

 1. informovania zákazníka o cene opravy, termíne ukončenia opravy , potrebe rozšírenia dohodnutého rozsahu opravy, termíne dodania objednaného náhradného dielca, termíne dodania a prevzatia nového vozidla, a pod.
 2. pre marketingové účely (zasielanie informácií o novinkách, službách, produktoch vo forme informačných bulletinov, resp. e-mailov alebo SMS správ
 3. prieskumu spokojnosti zákazníkov
 4. informovania zákazníka o zvolávacích servisných akciách vypísaných výrobcom (importérom vozidiel),

čo vyjadruje a potvrdzuje svojim podpisom na zákazkovom liste, čestnom prehlásení, prípadne inom dokumente, alebo iným hodnoverným spôsobom(zvukovým alebo zvukovo-obrazovým záznamom). Súčasne tým potvrdzuje, že Spoločnosť Todos mu ešte pred získavaním jeho osobných údajov oznámila všetky informácie v zmysle ustanovenia § 15zákona o OOÚ (vrátane, okrem iného, identifikačných údajov sprostredkovateľov, identifikačných údajov tretích strán ktorým budú/môžu byť osobné údaje poskytnuté, účelu spracúvania osobných údajov, zoznamu osobných údajov, poučenia o právach dotknutej osoby, možnosti uplatnenia námietky podľa §28 ods.3 písm. c) voči využívaniu a poskytnutiu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku inému prevádzkovateľovi, atď.) a zároveň vyhlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámil.
V prípade nesúhlasu Zákazníka oprávnená osoba (alebo sám Zákazník) dopíše do zákazkového listu a pod. , konkrétne znenie nesúhlasu, napr. „Zákazník nesúhlasí s použitím osobných údajov k účelu........ " a tento dá Zákazníkovi podpísať.

Oznámenia a informácie súvisiace so získavaním osobných údajov v zmysle §15 ods. 1 a poučenia o právach zákazníka ako dotknutej osoby v zmysle §28 zákona o OOÚ:

Oprávnenými osobami spracúvať osobné údaje v mene Spoločnosti Todos sú predovšetkým pracovníci príjmu opráv vozidiel - servisní poradcovia(prijímací technici), mechanici a pracovníci predaja vozidiel a predaja náhradných dielcov, doplnkov a príslušenstva - predajcovia, pracovníčky pokladne a info strediska. Na žiadosť Zákazníka je oprávnená osoba povinná bez zbytočného odkladu preukázať hodnoverným dokladom svoju príslušnosť k Spoločnosti Todos, v mene ktorej koná.
Poskytnutie osobných údajov zo strany Zákazníka je výlučne dobrovoľné. Osobné údaje prioritne spracúvané za účelom a v rozsahu nevyhnutnom pre uzavretie zmluvy na opravu alebo kúpnopredajnej zmluvy alebo predzmluvného vzťahu (objednávky), sú Spoločnosťou Todos spracúvané bez súhlasu Zákazníka, v súlade s §10 ods.3 písm. b) Zákona o OOÚ. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov nevyhnutných pre uzatvorenie objednávky alebo zmluvy zo strany Zákazníka bude Spoločnosťou Todos považované za nezáujem Zákazníka využiť ňou ponúkané služby.
Zákazník berie na vedomie, že poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek písomne odvolať. Spoločnosť Todos v oblasti servisných služieb pravidelne aktualizuje IS s osobnými údajmi a pokiaľ Zákazník po uplynutí 2 rokov ďalej nevyužije opäť niektorú službu poskytovanú Spoločnosťou Todos, jeho osobné údaje ako neaktívneho klienta sa pri najbližšej príležitosti v priebehu tretieho roku vymažú.
Spracúvať osobné údaje v mene Spoločnosti Todos je tiež oprávnený aj sprostredkovateľ, a to v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve. Ak Spoločnosť Todos poverí spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov, zabezpečí oznámenie tejto skutočnosti Zákazníkovi v lehote ustanovenej Zákonom o OOÚ, pokiaľ mu túto povinnosť Zákon o OOÚ ukladá. Spoločnosť Todos je oprávnená splniť si túto svoju informačnú povinnosť zverejnením zoznamu sprostredkovateľov na svojom webovom sídle.
Členovia skupiny „Todos" majú rovnaký/obdobný predmet činnosti - údržbu , opravy a predaj motorových vozidiel, vytvárajú a využívajú spoločnú databázu klientov servisu a Zákazník môže využívať služby ktorejkoľvek z nich.

Členovia skupiny Todos poskytujú osobné údaje Zákazníka v nevyhnutnom rozsahu, priezvisko, meno, adresa, telefón, VIN číslo vozidla Zákazníka, tretím stranám nasledovne:
Todos Bratislava s.r.o., Todos Ružomberok s.r.o., Todos Žilina s.r.o.- importérovi vozidiel zn. Škoda, spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. , Sabinovská 6, 82102 Bratislava,
Todos Bratislava s.r.o. - importérovi vozidiel zn. Volkswagen, spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 83104 Bratislava,
Todos Italia s.r.o. - importérovi vozidiel zn. Fiat a Alfa Romeo, spoločnosti FIAT Group Automobiles Central & Eastern Europe Kft., Madarász Viktor u. 47. A-B. ép. IV.em., 1138 Budapest,
a to za účelom vykonávania telefonického prieskumu spokojnosti klientov/zákazníkov ktorým Spoločnosť Todos poskytla svoje služby a za účelom vykonania záručných opráv alebo sledovania vykonania servisných zvolávacích akcií.

Zákazník ako dotknutá osoba má podľa ustanovenia §28 ods. 1 Zákona o OOÚ, na základe písomnej žiadosti, právo od Spoločnosti Todos bezplatne vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o OOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa ods. 5 je Zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť Todos spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu ako dotknutej osoby.

Zoznam osobných údajov ktoré sú predmetom spracovania podľa §28 ods. 1 písm. d), poskytne Spoločnosť Todos vo všeobecne zrozumiteľnej forme Zákazníkovi na jeho písomnú žiadosť bezplatne, okrem úhrady vo výške ktorá neprekročí výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Zákazník má podľa § 28 ods. 3 Zákona o OOÚ na základe písomnej žiadosti, právo u Spoločnosti Todos, namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo,
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

Zákazník má podľa §28 ods. 4 Zákona o OOÚ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u Spoločnosti Todos kedykoľvek namietať
- voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o OOÚ, vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka odberateľa je oprávnená. Spoločnosť Todos je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie Zákazník namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia;
- nepodrobiť sa rozhodnutiu Spoločnosti Todos ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Zákazník má právo žiadať Spoločnosť Todos o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Spoločnosť Todos je povinná žiadosti odberateľa vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Spoločnosť Todos, informuje Zákazníka v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Zákazníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Spoločnosť Todos vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke Zákazníka, alebo ak Spoločnosť Todos na základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Zákazníka.

Ak Zákazník podľa §28 ods. 6 Zákona o OOÚ, uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o OOÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom odberateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Zákazníka; kópiu zápisnice je Spoločnosť Todos povinná odovzdať Zákazníkovi,
c) u sprostredkovateľa podľa bodu (a) alebo (b) vyššie, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Spoločnosti Todos, bez zbytočného odkladu.

Zákazník môže podľa §28 ods. 7 Zákona o OOÚ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak Zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby ktoré mal podľa tohto zákona, ak Zákazník už nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Toto poučenie je zverejnené a prístupné v priestoroch príjmu opráv a predaja vozidiel, alternatívne na webovom sídle prevádzkovateľa, v časti „Ochrana osobných údajov"

Dátum poslednej úpravy 20.11.2014

Informácie podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov")

Spoločnosť Todos oznamuje v zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, nasledovné informácie o sprostredkovateľoch, ktorí sú na základe písomnej zmluvy poverení spracúvaním osobných údajov.

Sprostredkovatelia poverení Todos Bratislava s.r.o. sú:

 1. za účelom poskytovania služieb ochrany majetku pomocou monitorovania verejne prístupných priestorov kamerovým systémom

SECURITON Servis, spol. s r.o., Mlynské Nivy 73, 82105 Bratislava, IČO: 35693835, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 11306/B

 1. za účelom spravovania prístupov a zriaďovanie užívateľských práv zamestnancov pre prácu so systémami, programami a aplikáciami používanými prevádzkovateľom

ATIcomp, s.r.o., so sídlom Za stanicou 10, 83104 Bratislava, IČO:46461892, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 77967/B

Sprostredkovatelia poverení Todos Italia s.r.o. sú:

 1. za účelom vykonávania mzdovej a účtovnej agendy
  Todos Bratislava, s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 84101 Bratislava, IČO: 31319823, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 2447/B.
 2. za účelom poskytovania služieb ochrany majetku pomocou monitorovania verejne prístupných priestorov kamerovým systémom
  SECURITON Servis, spol. s r.o., Mlynské Nivy 73, 82105 Bratislava, IČO: 35693835, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 11306/B
 3. za účelom spravovania prístupov a zriaďovanie užívateľských práv zamestnancov pre prácu so systémami, programami a aplikáciami používanými prevádzkovateľom
  ATIcomp, s.r.o., so sídlom Za stanicou 10, 83104 Bratislava, IČO:46461892, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 77967/B

Sprostredkovatelia poverení Todos Ružomberok s.r.o sú:

 1. za účelom vykonávania mzdovej a účtovnej agendy

Todos Bratislava, s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 84101 Bratislava, IČO: 31319823, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 2447/B.

Sprostredkovatelia poverení Todos Žilina s.r.o. sú:

 1. za účelom vykonávania mzdovej a účtovnej agendy

Todos Bratislava, s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 84101 Bratislava, IČO: 31319823, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 2447/B.

Sprostredkovatelia poverení Todos Exclusive s.r.o. sú:

 1. za účelom vykonávania mzdovej a účtovnej agendy

Todos Bratislava, s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 84101 Bratislava, IČO: 31319823, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 2447/B.

V Bratislave dňa 29.6.2015